ឡេង វឌ្ឍនៈ

ឡេង វឌ្ឍនៈ

Leng Vattanak

ឆ្នាំសិក្សា 2018

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Computer Foundation