គន្ឋ ចន្ទ័ធារ៉ា

គន្ឋ ចន្ទ័ធារ៉ា

Kun Chantheara

ឆ្នាំសិក្សា 2018

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Computer Foundation