ស៊ុន សីហា

ស៊ុន សីហា

Sun Seiha

ឆ្នាំសិក្សា 2018
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទ​ភ្នំពេញ

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C++OOP
  2. Computer Foundation
  3. C# Beginning