ណាំ លីហួត

ណាំ លីហួត

Nam Lihout

ឆ្នាំសិក្សា 2018

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++
  2. Java Programing