រស់ សុវណ្ណដេវីត

រស់ សុវណ្ណដេវីត

Ros Sovandevit

ឆ្នាំសិក្សា 2018
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ពុទ្ធិសាស្ត្រ

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++