ហ៊ាន រាក់

ហ៊ាន រាក់

Hean Rak

ឆ្នាំសិក្សា 2018
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ជាតិគ្រប់គ្រង

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++