ភុយ តាក់

ភុយ តាក់

Phuy Tak

ឆ្នាំសិក្សា 2018

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++