ឈួន សុជាតា

ឈួន សុជាតា

Chuon Socheata

ឆ្នាំសិក្សា 2010

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. PHP & My SQL