វ៉ា ស៊ាងហ័ង

វ៉ា ស៊ាងហ័ង

Va Seanghorng

ឆ្នាំសិក្សា 2018
មកពី វិទ្យាស្ថានស៊ីតិក

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++