ឃាង សុវត្ថិ

ឃាង សុវត្ថិ

Kheang Sowat

ឆ្នាំសិក្សា 2018
មកពី Phnom Penh International University​-សាកលវិទ្យាល័យ ភ្នំពេញអន្តរជាតិ

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Python
  2. C# Beginning
  3. C# Database Programming