នី ឈុនហៀង

នី ឈុនហៀង

Ny Chhun Heang

ឆ្នាំសិក្សា 2018
មកពី វិទ្យាស្ថានស៊ីតិក

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C# Beginning