ខែម វ៉ាន់នាត

ខែម វ៉ាន់នាត

Khem Vannat

ឆ្នាំសិក្សា 2011

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Computer Network