យ៉ន មុន្នី

យ៉ន មុន្នី

Yorn Mony

ឆ្នាំសិក្សា 2018
មកពី Phnom Penh International University

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++