ស្រួយ សុខហេង

ស្រួយ សុខហេង

Sroy Sokheng

ឆ្នាំសិក្សា 2018
មកពី National Polytechnic Institute of Cambodia (NPIC)

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++