ខែម ភណ្ណា

ខែម ភណ្ណា

Khem Phakna

ឆ្នាំសិក្សា 2018
មកពី CIEDI

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Java Programing