ស៊ឹម សុវណ្ណារិទ្ឋ

ស៊ឹម សុវណ្ណារិទ្ឋ

Sim Sovannarith

ឆ្នាំសិក្សា 2011

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C# Beginning