ង៉ែត សុភាព

ង៉ែត សុភាព

Nget Sopheap

ឆ្នាំសិក្សា 2018
មកពី វិទ្យាស្ថានស៊ីតិក

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Java Programing
  2. C# Database Programming