ង៉ែត សុភាព

ង៉ែត សុភាព

​មកពី ៖ វិទ្យាស្ថាន ស៊ីតិក

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C# Database Programming