គឹម ទេពបុព្វតា

គឹម ទេពបុព្វតា

​មកពី ៖ NIPTTCT

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++