គឹម ទេពបុព្វតា

គឹម ទេពបុព្វតា

Kim tepbuphata

ឆ្នាំសិក្សា 2018

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++
  2. C# Beginning