​មកពី ៖

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C# Database Programming
  2. C# Beginning