ឆេងគា សៀកឡេង

ឆេងគា សៀកឡេង

​មកពី ៖

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++