ឆេងគា សៀកឡេង

ឆេងគា សៀកឡេង

Chheng Kea Seakleng

ឆ្នាំសិក្សា 2018
មកពី Paragon International University

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++
  2. C++OOP
  3. C# Beginning