ឆែ ជីនយ៉ុង

ឆែ ជីនយ៉ុង

Chhe Chinyong

ឆ្នាំសិក្សា 2018
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទ​ភ្នំពេញ

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++