ប្រាក់ ចន្ទ័ដាវីន

ប្រាក់ ចន្ទ័ដាវីន

​មកពី ៖ សាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទ​ភ្នំពេញ

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++