សោម​ ចាន់ពិសិដ្ឋ

សោម​ ចាន់ពិសិដ្ឋ

Som Chanpiseth

ឆ្នាំសិក្សា 2011

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C# Beginning