អោ រីណា

អោ រីណា

Ou Rina

ឆ្នាំសិក្សា 2018
មកពី RMA Cambodia Group

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. HTML+HTML5&CSS