ម៉ិច វ៉នហ្ស៊ី

ម៉ិច វ៉នហ្ស៊ី

Mich Vornzy

ឆ្នាំសិក្សា 2018

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Android Application Development
  2. C/C++
  3. HTML+HTML5&CSS
  4. C++OOP
  5. C# Beginning