ម៉ិច វ៉នហ្ស៊ី

ម៉ិច វ៉នហ្ស៊ី

Mich Vornzy

ឆ្នាំសិក្សា 2018

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++
  2. HTML+HTML5+Dreaweaver 5.5
  3. C++OOP
  4. C# Beginning