សួង ចន្ទ័សេរីមករា

សួង ចន្ទ័សេរីមករា

Soung Chansereymakara

ឆ្នាំសិក្សា 2018
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទ​ភ្នំពេញ

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++