ជា សុផាន់រិទ្ឋ

ជា សុផាន់រិទ្ឋ

Chea Sopanrith

ឆ្នាំសិក្សា 2018

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++
  2. HTML+HTML5+Dreaweaver 5.5
  3. JavaScript
  4. Website Design With CSS