រឿន ស្រីរ័ត្ន

រឿន ស្រីរ័ត្ន

Reoun Sreyroth

ឆ្នាំសិក្សា 2018
មកពី Phnom Penh International University​-សាកលវិទ្យាល័យ ភ្នំពេញអន្តរជាតិ

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++
  2. Computer Foundation