សុង សុវិបុល

សុង សុវិបុល

Song Sovibol

ឆ្នាំសិក្សា 2018
មកពី Limkokwing University

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++