សុង សុវិបុល

សុង សុវិបុល

​មកពី ៖ Limkokwing University

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++