នៅ វុឌ្ឍី

នៅ វុឌ្ឍី

Nouv Vuthy

ឆ្នាំសិក្សា 2018
មកពី នាយកដ្ឋាននគរបាលការពារព្រំដែន

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++