នៅ វុឌ្ឍី

នៅ វុឌ្ឍី

​មកពី ៖ នាយកដ្ឋាននគរបាលការពារព្រំដែន

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++