សម ចន្ទ័មិថុនា

សម ចន្ទ័មិថុនា

Som Chanmithona

ឆ្នាំសិក្សា 2018
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ស៊ីតិក Institute

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C# Beginning