គង់ សុធីវឌ្ឍនៈ

គង់ សុធីវឌ្ឍនៈ

Kong Sothyvathanak

ឆ្នាំសិក្សា 2017
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទ​ភ្នំពេញ

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++
  2. Java Programing