ម៉ូ ម៉ាលី

ម៉ូ ម៉ាលី

Mo Maly

ឆ្នាំសិក្សា 2017
មកពី MaxBIT Company

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. PHP & My SQL