ណុប សុរដណា

ណុប សុរដណា

Nop Sodena

ឆ្នាំសិក្សា 2017

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++