ព្រីង ម់ារ៉ាឌី

ព្រីង ម់ារ៉ាឌី

​មកពី ៖ Zaman University

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++