ព្រីង ម៉ារ៉ាឌី

ព្រីង ម៉ារ៉ាឌី

Pring Marady

ឆ្នាំសិក្សា 2017
មកពី Zaman University

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++