ស្រ៊ីន វរបុត្រ

ស្រ៊ីន វរបុត្រ

​មកពី ៖ សាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទ​ភ្នំពេញ

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++