ស្រ៊ីន វរបុត្រ

ស្រ៊ីន វរបុត្រ

Srin Vireakbot

ឆ្នាំសិក្សា 2017
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទ​ភ្នំពេញ

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++