ផៃ​ តុលា

ផៃ​ តុលា

​មកពី ៖ Ministry of Economy and Finance

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++