ផៃ​ តុលា

ផៃ​ តុលា

Pai Tola

ឆ្នាំសិក្សា 2017
មកពី Ministry of Economy and Finance

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++