ប៉ូ រដ្ឋា

ប៉ូ រដ្ឋា

​មកពី ៖ University of Health Sciences (U.H.S)

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++