ប៉ូ រដ្ឋា

ប៉ូ រដ្ឋា

PO Rattha

ឆ្នាំសិក្សា 2017
មកពី University of Health Sciences (U.H.S)

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++