កែវ ចាន់រ៉ាប៊ី

កែវ ចាន់រ៉ាប៊ី

​មកពី ៖ សាកលវិទ្យាល័យ ន័រតុន

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C# Beginning
  2. C# Database Programming