ប៉ោ ម៉ារ៉ាឌី

ប៉ោ ម៉ារ៉ាឌី

​មកពី ៖ សាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទ​ភ្នំពេញ

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C# Beginning