ព្រុំ វិចិត្រ

ព្រុំ វិចិត្រ

Prom Vicheth

ឆ្នាំសិក្សា 2009
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ន័រតុន

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Adobe Photoshop