ស៊ុយ សំណាង

ស៊ុយ សំណាង

​មកពី ៖ Phnom Penh Water Supply Authority

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C# Beginning