ស៊ុយ សំណាង

ស៊ុយ សំណាង

Suy Samnang

ឆ្នាំសិក្សា 2017
មកពី Phnom Penh Water Supply Authority

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C# Beginning