លី រ៉ូហ្សាលីន

លី រ៉ូហ្សាលីន

Ly Rosaline

ឆ្នាំសិក្សា 2017

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Computer Foundation