លី រ៉ូហ្សាលីន

លី រ៉ូហ្សាលីន

​មកពី ៖

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Computer Foundation