អ៊ឹង ឡាយហេង

អ៊ឹង ឡាយហេង

Eung Laiheng

ឆ្នាំសិក្សា 2017
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ស៊ីតិក Institute

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C# Beginning