អ៊ឹង ឡាយហេង

អ៊ឹង ឡាយហេង

​មកពី ៖ វិទ្យាស្ថាន ស៊ីតិក

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C# Beginning