ចំរើន បញ្ញាវុឌ្ឍ

ចំរើន បញ្ញាវុឌ្ឍ

Chamrouen Panhavuth

ឆ្នាំសិក្សា 2017
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ វិទ្យាសាស្រ្ត

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++