សាមឿន ចក្រាវណ្ណថង

សាមឿន ចក្រាវណ្ណថង

Samoeun Chakravanthong

ឆ្នាំសិក្សា 2017
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ជាតិគ្រប់គ្រង-NUM

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++