សាមឿន ចក្រាវណ្ណថង

សាមឿន ចក្រាវណ្ណថង

​មកពី ៖ សាកលវិទ្យាល័យ ជាតិគ្រប់គ្រង-NUM

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++