ភឿ ថុនា

ភឿ ថុនា

Phoeur Thona

ឆ្នាំសិក្សា 2017
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ អាស៊ី អឺរ៉ុប-AEU

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា