អ៊ិត វិច្ឆិកា

អ៊ិត វិច្ឆិកា

​មកពី ៖ Cambodia សាកលវិទ្យាល័យ មេគង្គកម្ពុជា

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Adobe Illustrator
  2. Adobe InDesign
  3. Adobe Photoshop