អ៊ិត វិច្ឆិកា

អ៊ិត វិច្ឆិកា

Et Vechheka

ឆ្នាំសិក្សា 2017
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ មេគង្គកម្ពុជា

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Adobe Illustrator
  2. Adobe InDesign
  3. Adobe Photoshop