ជា សម្បត្តិដាណែត

ជា សម្បត្តិដាណែត

Chea Sambathdaneth

ឆ្នាំសិក្សា 2009
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ន័រតុន

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Computer Network