យិន ជីរុំ

យិន ជីរុំ

Yin Chiron

ឆ្នាំសិក្សា 2017
មកពី National Institute of Posts, Telecoms & ICT

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++