យិន ជីរុំ

យិន ជីរុំ

​មកពី ៖ National Institute of Posts, Telecoms & ICT

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++